Regulamin

Regulamin serwisu OgloszeniaWarszawskie.pl


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Właścicielem i Administratorem Serwisu OgloszeniaWarszawskie.pl jest Dariusz Hiliński zamieszkały w Warszawie (02-414), przy ul. Ks. J. Chrościckiego 83/47.
4. Serwis internetowy OgloszeniaWarszawskie.pl udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe), jak i odpłatnego (ogłoszenie niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, lub wynajmu w określonym czasie (14, 30, 90, 180, lub 365 dni)
5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.


§ 2
DEFINICJE

 


Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
1. Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.
2. Administrator – Dariusz Hiliński - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.
3. Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
4. Cennik – ustalone przez Administratora opłaty za umieszczanie ogłoszeń niestandardowych w Serwisie. Cennik jest dostępny pod osobnym linkiem na głównej stronie serwisu.
5. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania po zalogowaniu sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika, oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
6. Konto – Prowadzone, oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić, oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
7. Materiały – pliki, teksty, obrazy, odsyłacze (linki), lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
8. Nazwa Profilu / Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
9. Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie OgloszeniaWarszawskie.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.
10. Promocja ogłoszenia – przejawiające się w dwóch formach „Pakiet Srebrny”, oraz „Pakiet Złoty”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
11. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez OgloszeniaWarszawskie.pl
12. Rejestracja - procedura zakładania konta.
13. Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.OgloszeniaWarszawskie.pl
14. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
15. Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany”, lub  jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.
16. Zasoby Serwisu - Materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.


§ 3
REJESTRACJA W SERWISIE - ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 


1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu serwisu.
7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b. przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,
g. wszelkie dane i informacje składające się na Profil Użytkownika przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
h. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora, oraz informacji o utrudnieniach,    zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego Kontrahentów.
i. podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
8. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
a. w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i  akceptacji niniejszego Regulaminu,
b. w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia i akceptacji niniejszego Regulaminu.
9. W terminie 7 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
10. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
11. Administrator, oraz Użytkownik, może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, możliwy jest z 7 dniowym okresem wypowiedzenia.


§ 4
DZIAŁANIE SERWISU

 


1. Zarówno Użytkownik Zarejestrowany, jak i Użytkownik Niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie i akceptacji niniejszego Regulaminu..
2. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi 14 dni i daje możliwość zmieszczenia opisu do 100 słów, oraz 6 zdjęć.
3. Użytkownik może skorzystać z promocji ogłoszenia, wydłużenia czasu emisji, wyróżnienia ogłoszenia, lub jego podświetlenia, oraz zakupu strony firmowej:
a. Pakiet Premium – daje możliwość wydłużenia czasu emisji ogłoszenia do 21 dni, zamieszczenia opisu do 500 słów, 8 zdjęć, oraz 1 filmu video.
b. Pakiet Premium Plus - daje możliwość wydłużenia czasu emisji ogłoszenia do 30 dni, zamieszczenia opisu bez ograniczenia ilości słów, 10 zdjęć, oraz 1 filmu video.
c. Priorytet Złoty – ogłoszenie z taką funkcją otrzymuje dodatkowy priorytet w portalu. Oznacza to, iż takie ogłoszenie będzie na szczycie kategorii w której zostało zamieszczone.
d. Priorytet Srebrny – ogłoszenie o takim parametrze będzie na szczycie kategorii w której zostało zamieszczone. Ogłoszenie z Priorytetem Złotym  będzie wyświetlane wyżej niż ogłoszenie posiadające Priorytet Srebrny.
e. Wyróżnienie - aktywacja tej usługi pozwala na ukazanie ogłoszenia na pierwszej stronie serwisu.
f. Podświetlenie – ogłoszenie z tą funkcją będzie oznaczone innym kolorem niż pozostałe, przez co ogłoszenie będzie bardziej widoczne.
g. Strona Firmowa - dzięki tej stronie, wszystkie ogłoszenia Użytkownika dostępne są pod jednym adresem, a zainteresowani nie muszą ich wyszukiwać w całym portalu, lecz po prostu przechodzą pod wskazany adres, gdzie ukazane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika.
4. Promocja ogłoszenia, wydłużenia czasu emisji, wyróżnienia, lub jego podświetlenie, oraz zakupu strony firmowej  jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
5. Promocja ogłoszenia, Wyróżnienie, oraz Podświetlenie trwa 7 dni od chwili jej wykupienia.
6. Wykupienie Strony Firmowej jest  ważne przez 30 dni od daty jej aktywowania.


§ 5
PŁATNOŚCI PROMOWANIA OGŁOSZENIA

 


1. Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia, wydłużenia czasu emisji, wyróżnienia, lub jego podświetlenie, oraz zakupu strony firmowej z góry.
2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się na osobnej stronie „Cennik” który stanowi integralną część Serwisu.
4. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą e-przelewu, lub sms Premium.
5. Płatności obsługiwane są przez firmę PayPal. Regulamin usług PayPal znajduje się pod adresem www.PayPal.pl
6. W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

 

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 


1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze erotyczno-pornograficznym przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych, a także:
• treści związane z przemocą;
• treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji;
• przesadne wulgaryzmy;
• treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hacking/cracking);
• treści związane z hazardem lub kasynami;
• treści dotyczące niedozwolonych substancji i akcesoriów związanych z narkotykami;
• sprzedaż piwa lub mocnych alkoholi;
• sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem;
• sprzedaż leków na receptę;
• sprzedaż broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów);
• sprzedaż produktów stanowiących podróbki albo imitacje markowych lub innych wyrobów;
• sprzedaż lub dystrybucja wypracowań lub prac studenckich;
4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów, poprzez podanie ich nazwy strony www.
6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
7. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
9. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności zamieszczanych materiałów.
10. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
11. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
12. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.


§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 


1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność  za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.


§ 8
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

 


1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


§ 9
REKLAMA W SERWISIE

 


1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby policji i prokuratury.


§ 11
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 


1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).


§ 12
REKLAMACJE

 


1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
a. oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: admin@OgloszeniaWarszawskie.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez  Administratora.


§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie www.OgloszeniaWarszawskie.pl i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
5. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.OgloszeniaWarszawskie.pl i wchodzą w życie 7 dni po ich ogłoszeniu, oraz dostarczane na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
6. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowego Regulaminu oraz Cennika w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Przez okres wypowiedzenia, w stosunku do tego Użytkownika, zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu oraz Cennika sprzed nowelizacji.
8. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Serwis informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

Do góry
Nasz serwis używa plików cookie - więcej informacji. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.